toeleiding Kaleidoscope

Kaleidoscope is een arrangement passend onderwijs. Toeleiding gebeurt dan ook op dezelfde manier als bij andere arrangementen. Er wordt in kaart gebracht wat de onderwijsbehoeften zijn van het kind en vervolgens wordt nagedacht op welke manier hierin kan worden voorzien. Eén en ander wordt besproken tijdens leerlingbesprekingen in samenspraak met ouders, IB, leerkracht en de coördinator hoogbegaafd onderwijs van SCOPE. Het groeidocument is bij dit proces een belangrijk hulpmiddel. Indien het vermoeden bestaat dat de zorgvraag breder is dan op grond van begaafdheid te verwachten valt, sluit ook een orthopedagoog of een externe deskundige aan bij de gesprekken.

Een groot voordeel van bovenstaande werkwijze is dat de vraag niet beperkt wordt tot het wel of niet plaatsen bij Kaleidoscope. Op deze manier kan zorgvuldig in kaart worden gebracht wat de onderwijsbehoefte van het kind is en hoe daarbij aangesloten kan worden. Het resulterende groeidocument geeft handvatten voor de begeleiding bij Kaleidoscope en in de eigen klas.

De duur van de plaatsing bij Kaleidoscope wordt afgestemd op de ondersteunings- en onderwijsbehoefte van de leerling. Een nieuwe plaatsing bij Kaleidoscope is daarom voor bepaalde tijd en kan naar behoefte verlengd worden. Aan het eind van ieder schooljaar en in januari wordt een evaluatie gehouden en wordt besloten of het arrangement verlengd wordt of wordt stopgezet. In voorkomende gevallen kan ook tussentijds besloten worden om het arrangement stop te zetten.

 

Kaleidoscope
De Oude Wereld 52
2408 JV Alphen a/d Rijn
T 0172 - 748250 / 06 – 2054 3265SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders