nieuwsberichten

Website comPACT gelanceerd

Op 29 september is de website van comPACT online gegaan! ikwiluitdaging.nl

Ikwiluitdaging.nl is een initiatief van het Samenwerkingsverband PO Rijnstreek. Binnen dit samenwerkingsverband is comPACT (commissie Passend Onderwijs Cognitieve Talenten) de partij die ikwiluitdaging.nl wil inzetten als aanjager voor een nog beter en passender onderwijs-aanbod voor cognitief (hoog)begaafde leerlingen. Het team van MIKpunt@Kaleidoscope is natuurlijk ook rijkelijk vertegenwoordigd in comPACT.

ikwiluitdaging.nl is opgericht voor de beïnvloeders van alle cognitief (hoog)begaafde leerlingen in de Rijnstreek. We willen leerkrachten, ouders en zorginstanties ondersteunen door hen de juiste middelen, kennis en kunde aan te reiken.

Een platform van kennis, kunde en ervaringen

We creëren een platform dat zich bezighoudt met het delen van kennis, het stimuleren van samenwerking en het ontwikkelen van programma’s, tools, vaardigheden en competenties. Daarbij valt te denken aan onder meer vroegsignalering van cognitief (hoog) begaafde leerlingen en het ontwikkelen van uitdagende leer- en ontwikkelingstrajecten.

Even voorstellen: Marije van Onna

Het team van MIKpunt/Kaleidoscope is uitgebreid! Met de komst van Marije van Onna als Mikpunt&comPACT coach zetten we een volgende stap naar meer ondersteuning van de scholen. Lees hier verder hoe Marije een uitgestoken hand zal bieden bij passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen.

Observatie groepjes in de scholen

In schooljaar 2018-2019 hebben we een pilot gehouden met observatie groepjes in de scholen. Dit had als doel om scholen te ondersteunen bij het signaleren van begaafdheid en het verkennen van onderwijsbehoeften van hoogintelligente en begaafde leerlingen. De pilot was een groot succes. Scholen kunnen een verzoek indienen om een observatiegroepje in te richten. Er zijn mogelijkheden in september/oktober en in januari/februari.

comPACT

In september 2019 is vanuit het SWV Rijnstreek de groep comPACT opgestart. comPACT is een project t.b.v. het bevorderen van dekkend aanbod voor cognitief talent. comPACT staat voor commissie Passend Aanbod voor Cognitief Talent. Namens het bestuur van SCOPE is een deel van het Kaleidoscope team afgevaardigd naar deze groep, te weten Jacqueline Prins – coördinator en Marion van Hoevelaak – leerkracht.

Observatie onderwijsbehoeften

Dit schooljaar zijn we gestart met een pilot om onderwijsbehoeften van leerlingen in kaart te brengen of om hoogbegaafde leerlingen te signaleren. Een leerkracht van Kaleidoscope biedt daartoe op een aantal momenten een scala aan uitdagende opdrachten aan en observeert de werkwijze van de kinderen.

Geweldige opdrachten

Er is een nieuwe pagina, Geweldige opdrachten’, toegevoegd onder het kopje ‘Kaleidoscope’.  Op deze pagina laten we opdrachten zien van kinderen die heel goed zijn uitgevoerd! Erg leuk om naar te kijken!

Korte lijntjes naar de scholen

Vanaf dit schooljaar hebben we als leerkrachten van Kaleidoscope de ruimte gekregen om dichter bij de scholen te staan. We onderhouden nauw contact met de leerkrachten van de thuisschool en bespreken regelmatig het welbevinden en de leerlijn van de kinderen.

MIKpunt website wordt Kaleidoscope!

Het is zover: de nieuwe website van Kaleidoscope en MIKpunt is online! Kaleidoscope is inmiddels een begrip binnen SCOPE. Daarom hebben we ervoor gekozen om voortaan Kaleidoscope voorop te zetten op de site.
Het nieuwe webadres is kaleidoscope.scopescholen.nl. Het oude adres blijft voorlopig ook geldig.

Er is achter de schermen hard gewerkt aan de nieuwe site. De SCOPE afdelingen ICT en communicatie hebben gezorgd voor de mooie vormgeving en de techniek, we zijn trots op het resultaat. We hopen dat de site vindbaarder is geworden en dat ook de informatie beter aansluit bij wat u zoekt. Feedback is altijd welkom!

Kaleidoscope is weer begonnen!

In de vakantie is hard gewerkt aan de verhuizing naar het mooie, nieuwe onderkomen van Kaleidoscope bij PCB De Fontein. De bovenschoolse klas heeft de beschikking over twee ruime, lichte lokalen: een uitstekende plek om de begaafde kinderen van SCOPE scholengroep passend en uitdagend onderwijs te bieden.

Vorige week zijn we gestart met vier groepen enthousiaste kinderen. Met de vertrouwde leerkrachten voor de klas en een nieuwe coördinator achter de schermen zien we uit naar een mooi en leerzaam jaar.

Nieuwe coördinator Kaleidoscope & MIKpunt

Hanneke van der Snoek stond aan de wieg van Kaleidoscope en MIKpunt. Jarenlang was zij de coördinator van MIKpunt en Kaleidoscope. Samen met Marscha van Roon en Marion van Diemen heeft zij de bovenschoolse klas vormgegeven en heeft zij MIKpunt (hoog)begaafden opgezet. Hanneke heeft nu een nieuwe uitdaging gevonden op een andere schoolvereniging. Met ingang van dit schooljaar is haar taak overgenomen door Jacqueline Prins. Jacqueline is specialist (hoog)begaafd opgroeien. Zij heeft veel ervaring in het begeleiden en adviseren bij (hoog)begaafdheid. Deze ervaring heeft zij opgedaan in haar praktijk voor hoogbegaafd opgroeien MiraMé in Ede.

Jacqueline heeft de taak van coördinator enthousiast opgepakt. Zij heeft hart voor de kinderen en oog voor hun specifieke behoeften. Daarnaast wil zij tot steun zijn voor de leerkrachten en ouders die de kinderen mogen begeleiden in hun groei en ontwikkeling. Zij zal haar kennis en ervaring inzetten om de zorg en begeleiding bij hoogbegaafdheid binnen SCOPE scholengroep verder vorm te geven.

Kaleidoscope
De Oude Wereld 52
2408 JV Alphen a/d Rijn
T 0172 - 748250 / 06 – 2054 3265SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders